دوستدار محیط زیست

انرژاین ، انرژی آینده

تولید انرژی از زباله

فعالیت

انرژاين يك كسب و كار سبز و دوستدار محيط زيست است كه در زمينه توليد انرژي

از زباله فعاليت مي كند و از سال 1394 هجري شمسي ، درزمینه طرح توليد انرژي

از زباله فعالیت خود را آغاز نمود و بر روي طراحي و ساخت  محصولي جهت توليد

انرژي از زباله كارکرد و آن را به صورت يك دستگاه توسعه داده و اجرا نمود وبعد

از طی مراحل لازم ثبت اختراع نمود درواقع اين دستگاه از زباله هاي تر خانگي ، 

انرژي به صورت  گاز و برق و آب به دست مي دهد .